Anija valla konkurss „Aasta tegija 2019"

Ootame ettepanekuid tunnustamaks viimase aasta silmapaistvamaid inimesi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid Anija vallas! Tegijad valitakse 9 kategoorias: ettevõtja tegu, vabaühenduse tegu, aasta vabatahtlik, Anija valla säde, aasta noorsootöö tegu, aasta küla, aasta tegu, aasta kultuuripärl, aasta sporditegu. Palume esitada kandidaate kuni 26. jaanuarini 2020.

Esitatud kandidaadid avalikustatakse valla kodulehel, seejärel valitakse nende seast igas kategoorias Anija valla aasta tegija 2019 elektroonilise hääletamise teel. Tunnustamine ja auhindade üleandmine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul kontsert-vastuvõtul 21. veebruaril 2020 Kehra Gümnaasiumi aulas.

Oma lemmiku saab valida 9 kategoorias: ettevõtja tegu, vabaühenduse tegu, aasta vabatahtlik, Anija valla säde, aasta noorsootöö tegu, aasta küla, aasta tegu, aasta kultuuripärl ja aasta sporditegu.

Oma lemmikute poolt saab hääletada 9. veebruarini 2020.

Anija valla „Aasta tegija 2019" konkursi kategooriad on järgmised:

Aasta ettevõtja tegu

See tunnustus ja auhind antakse ettevõtjale (FIE, OÜ või AS), kes:

- on tegelenud aktiivselt ettevõtlusega Anija vallas,

- on arendanud koostööd kogukonnaga,

- on säilitanud või loonud uusi töökohti,

- on uuenduslik.

 

Aasta vabaühenduse tegu

See tunnustus ja auhind antakse seltsingule, MTÜle või SAle, kes:

- on silma paistnud kohaliku elu arendamisega,

- on olnud kogukonnale tugevaks toeks,

- on ellu kutsunud kohalikke kaasavaid projekte,

- on koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega,

- on teistele innustajaks ja inspiratsiooniks.

 

Aasta vabatahtlik

See tunnustus ja auhind antakse inimesele, kes:

- on panustanud valla või küla arengusse,

- on abivalmis, aktiivne ja koostööaldis,

- on innukalt ja pühendunult „oma asja" ajanud,

- on oma tegutsemisega oluliselt panustanud ürituse või ettevõtmise õnnestumisele.

 

Anija valla säde

 

See tunnustus ja auhind antakse inimesele, kes:

- on panustanud oma tegevusega kogukonna arengusse,

- omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega,

- on kogukonda ühendav,

- on panustanud piirkonna arengusse,

- on aktiivne ja koostööaldis.

 

Aasta noorsootöö tegu

See tunnustus ja auhind antakse inimesele või organisatsioonile, kes:

- on panustanud valla või maakondliku tegevusega noorsootöö arengusse,

- on koostöö algataja ja selle edasine arendaja vallas või maakonnas,

- omab noorte hulgas olulist rolli kas mõtete või tegudega,

- on noori kaasav ja ühendav,

- on abivalmis, initsiatiivikas ja koostööaldis.

 

Aasta küla

See tunnustus ja auhind antakse külale, kus:

- kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö on viimase aasta jooksul selgelt nähtavad,

- on edukalt algatatud ja ellu viidud külaarenduslikke ja kogukonda liitvaid projekte ja algatusi,

- toimuvad ühistegevused ning koostöö kohaliku omavalitsusega,

- tegevused toimuvad küla või külade piirkonna tegevus- või arengukava alusel.

 

Aasta kultuuripärl

See tunnustus ja auhind antakse inimesele või organisatsioonile, kes:

- on panustanud oma kultuurilise tegevusega valla kultuurielu arendamisse,

- on läbi viinud sündmusi, üritusi või kultuurivaldkonna projekte, mis on saanud laialdast positiivset tagasisidet,

- on algatanud uusi kultuuritraditsioone vallas.

 

Aasta sporditegu

See tunnustus ja auhind antakse inimesele või organisatsioonile, kes:

- on panustanud oma sporditegevusega valla spordielu arendamisse,

- on läbi viinud sündmusi, üritusi või spordivaldkonna projekte, mis on saanud laialdast positiivset tagasisidet,

- on algatanud uusi sporditraditsioone vallas.

 

Aasta tegu

See tunnustus ja auhind antakse inimesele või organisatsioonile, kes on korda saatnud mõne silmapaistva teo Anija vallas 2019. aastal.

Aasta teo tunnustus ja auhind antakse vallas toimunud sündmusele või ellu viidud projektile, mis toetub uuele mõtteviisile ning on ka heaks koostöö näiteks. Muuhulgas sobivad kohaliku omavalitsuse (sh valla hallatava asutuse) poolt aktiviseeritud tegevused. Konkursile ei sobi esitada riikliku või kohaliku investeeringu toel tehtud projekte.

 

Lisainfo: Ingeldrin Aug tel 619 9025, 5820 0239 või ingeldrin.aug@anija.ee