Töösse minevad projektid

...

Käimasolevad projektid

Valminud projektid

Anija valla tänavavalgustuse renoveerimisest

 

Anija vald alustab juunis tänavavalgustuse taristu renoveerimist. Tehnovõrgu- või rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks on vajalik seada sundvaldus kinnisasjadele, kuhu on planeeritud tänavavalgustus vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt koostatud projektile "Anija valla tänavavalgustuse renoveerimise põhiprojekti koostamine" töö nr 2031 (P19019). Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus.

Valla  tänavavalgustuse  rekonstrueerimistööde tähtaeg on käesoleva aasta lõpp. Kuna väga palju valgustite maste  on eramaadel, on vaja  need koormata  servituutidega. Vallavalitsus on otsustanud  seada kõikide eramaadel asuvate mastide alu­se­le maa­le sund­val­du­se. Sundvalduse seadmine ei nõua iga maao­ma­ni­ku­ga no­ta­riaal­se le­pin­gu sõlmimist, vaid see seatakse vallavalitsuse korraldusega. Anija Val­la­va­lit­sus tegi teatavaks käesoleva aasta aprillikuus puudutatud  isikutele kor­ral­du­ste eel­nõud, mil­le koh­ta on kõi­gil maao­ma­ni­kel õi­gus kuu aja jook­sul ar­va­must aval­da­da.

Tänavavalgustuse renoveerimine on kavandatud:

  1. Voose külas asuvatele Poe ja Uustalu kinnisasjadele; 
  2. Ülejõe külas  asuvatele Nurmenuku, Kaasiku tee 2, Kaasiku tee 1, Ojakalda tee 3, Ojakalda tee 1, Ülase kinnisasjadele;
  3. Lilli külas asuvatele Veehoidla, Raadiku tee 2, Raadiku tee 1, Raadiku tee 11, Raadiku tee 6 ja Raadiku tee 4;
  4. Lehtmetsa külas asuvatele Aru, Haava, Käära, Suurekivi tee 1, Truberi, Virksi, Kose mnt 21, Vainu tee 8,   Vainu tee 12, Vainu tee 7 ja Vainu tee 5;
  5. Kehra linnas asuvatele Kooli tn 2, Kooli tn 2a, Kooli tn 6, Kooli tn 10, Kooli tn 10a, Kooli tn 14, Kose mnt 7, F. R. Kreutzwaldi tn 9, Tisleri tn 1a, Tisleri tn 9, Tisleri tn 11, Mulla tn 2 ja Kose mnt 4;
  6. Härmakosu külas asuvatele Rohioja, Kahekivi, Kadaka, Villumaa, Härmavälja Vastiko, Elismaa, Ussimuna, Kasemaa, Tammetiigi, Toomessaare,  Kase ja Lõoke;
  7. Anija külas asuvatele Kehra tee 8, Sakssilla, Kuuskmaa, Kehra tee 17, Kehra tee 9, Kehra tee 7, Kehra tee 5, Kehra tee 3, Kehra tee 1 ja Kehra tee 2;
  8. Alavere külas asuvatele Pargi tn 2, Pargi tn 4, Pargi tn 6, Pargi tn 8, Pargi tn 10, Pargi tn 12, Pargi tn 14, Pargi tn 16, Pargi tn 18, Oja tn 6, Aasamäe, Bensiinijaama, Oja tn 1, Kose mnt 9, Kose mnt 16a, Kose mnt 16/6, Kose mnt 18/1, Kose mnt 18/2, Kose mnt 18/3, Kose mnt 18/4, Kose mnt 18/5, Kose mnt 18/6 ja Oja tn 3;
  9. Aegviidu alevis asuvatele Jaama tn 2, Jaama tn 1a, Järve tn 6, Järve tn 4, Järve tn 7, Järve tn 1a, Järve tn 2a, Jõe tn 19, Jõe tn 1b, Jõeääre, Jõhvika tn 1a, Kalda tn 10, Kosenõmme tn 1, Kosenõmme tn 2, Kosenõmme tn 3, Kosenõmme tn 4, Kosenõmme tn 5, Kosenõmme tn 6, Kosenõmme tn 7a, Kosenõmme tn 14, Männi tn 6, Männi tn 8, Nelijärve tn 4, Papli tn 1, Pargi tn 10, Piibe mnt 2, Piibe mnt 10, Piibe mnt 65, Poolemõisa tn 9, Poolemõisa tn 13, Poolemõisa tn 15, Saare, Sinika tn 12, Turu tn 1, Turu tn 2a, Toominga tn 2, Vaarika tn 5 ja Väike-Pargi tn 5.    

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² lõigete 1 ja 2 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma olemasolevat tehnovõrku või -rajatist, mis on püstitatud enne maa esmakinnistamist ning taluma ka tehnovõrku või -rajatist, mille suhtes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud talumiskohustust, kui see tehnovõrk või -rajatis kuulub asjaõigusseaduse §-s 158¹ nimetatud võrguettevõtjale ja on püstitatud omaniku nõusolekul enne 1999. aasta 1. aprilli ning seda tehnovõrku või -rajatist kasutatakse eesmärgipäraselt ja avalikes huvides. Olemasoleva tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine on avalikes huvides.

Haldusmenetlusseaduse § 25 lõikele 1 toimetatakse haldusakt, kutse, teade või muu dokument menetlusosalisele kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt. Sama seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada ka üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule ning § 31 lõike 2 alusel kui dokument puudutab ainult kohaliku elu küsimusi, võib dokumendi resolutiivosa avaldada kohalikus lehes.

Anija vallavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.

Anija vallavalitsus palub neil kinnistuomanikel, kes veel ei ole oma arvamust avaldanud, saata kinnitus eelnõuga tutvumise kohta e-posti teel anija@anija.ee  või helistada tel 5551 1877.

Korralduste eelnõude ja asendiplaanidega saab tutvuda Anija vallavalitsus ning valla veebilehel.