Kehra keskusalale algatati detailplaneering. Oodatakse ettepanekuid.

Anija Vallavalitsus algatas 16.08.2023 korraldusega nr 2-3/500 detailplaneeringu Kehra pargi maaüksuse osal ja lähialal. Anija Vallavalitsus kavandab Kehra linna Kehra pargi osa kaasajastamist. Planeeringu eesmärk on lahendada jalgteed ja vajalike sõidukite ligipääs nii et oleks tagatud loogiline ja sidus liikumislahendus, mis seob erinevaid sihtpunkte, on loogiline ja turvaline kasutada. Sealjuures arvestades universaalse disaini põhimõtteid ja tõstes linnaruumi ning pargi atraktiivsust.

Planeeritav Kehra pargi osa ja planeeritav lähiala asub Kehra linna keskosas. Planeeringuala vahetusse lähedusse jäävad olulisematest objekitdest kauplused, algkool, vallavalitsuse hoone, raamatukogu, tervisekeskus, apteek, suvekontserdite ala, jõe promenaad. Ala läbib Kreutzwaldi tänav, mis on Kehra jalakäijate peatänav. Alale jääb ka II maailmasõjas hukkunute ühishaud, talvel suusarajad, läheduses on avalik mänguväljak ja madalseikluspark. Planeeringuala piir näidatud asendiskeemil. Planeeritava ala suurus ligikaudu 2 ha.

Territoorium on olulise avaliku huviga ala, mida kasutavad suur osa elanikest igapäevaseks poeskäiguks, erinevatele tervise- ja äriteenuste juurdepääsuks ja lihtsalt jalutuskäikudeks. Samuti läbivad planeeritavat ala enamus rongilt tulijatest, et jõuda kooli või teistesse sihtpunktidesse. Planeeringuga on vaja lahendada sõiduautode juurdepääs ja peatumine algkoolimaja teenindamiseks. Eeltoodust tulenevalt on otstarbekas koostada detailplaneering, mille käigus igalühel on võimalik avaldada ettepanekuid ja arvamusi planeeringu lahenduse kohta.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud Kehra linna keskuse maa-alale. Keskuse maa-ala olulisemate ehitusteingimuste kohaselt tuleb planeerimisel lähtuda võimalikult mitmekesise ja avalikult kasutatava ruumi loomise põhimõttest. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailsema lahenduse planeerimiseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Enne lahenduse koostamist analüüsida vajalikku liikluskorraldust. Täiendavate uuringute vajadus puudub. Igaüks võib teha d ettepanekuid ja avaldada arvamust detailplaneeringu koostamise jooksul. Täiendav info ja küsimused: arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu (inga.vainu@anija.ee, 5272963).

Kehras Jõe tn 13 maaüksusel algatati detailplaneering ühe elamu ja abihoonete rajamiseks

Anija Vallavalitsus algatas 23.08.2023 korraldusega nr 2-3/521 detailplaneeringu Kehra linna Jõe tn 13 maaüksusel. Planeeringu eesmärk on lahendada ehitusõigus ja vajalikud tehnovõrkude ühendused ühe elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kehra linna Jõe tn 13 maaüksus asub Kehra linna nn Vana asula asumi servaalal. Piirneb Horizoni tehase tootmisterritooriumiga, aianduse maadega ja lääneküljel elamumaaga. Jägala jõgi jääb ligikaudu 50 m kaugusele. Planeerimisseaduse alusel on Kehra linnas detailplaneeringu koostamine nõutav ehitusloa kohustusliku hoone püstitamiseks. Planeeringuala piir näidatud asendiskeemil. Planeeritava ala suurus ligikaudu 0,3 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Elamu maa-ala ehitustingimuste kohaselt on lubatud krundile üks elamu ja kuni kolm abihoonet, juurdepääsuks tuleb kasutada olemasolevat teedevõrku, vee- ja kanalisatsiooniühendus lahendada ühisvõrkudest, tänavaäärsed piirded peavad olema piirkonda sobivad nii materjali kui kõrguse poolest. Detailsema lahenduse planeerimiseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub.Igaüks võib teha d ettepanekuid ja avaldada arvamust detailplaneeringu koostamise jooksul. Täiendav info ja küsimused: Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu (inga.vainu@anija.ee, 5272963).

Mustjõe külas Kõrtsi maaüksusel algatati detailplaneering silla rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldusega nr 2-3/401 algatati Mustjõe küla Kõrtsi maaüksuse osa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine Kõrtsi kinnistule (katastritunnus 14001:001:0848) silla ning Kõrtsi ja Anija metskond 33 kinnistule (katastritunnus tunnus 14001:002:0408) avalikult kasutatava jalgtee rajamiseks. Planeeritav ala asub Anija valla keskosas, mis on kaetud suures ulatuses riigimetsadega. Planeeritavaid alasid läbib Mustjõgi ja selle lammiala. Piirkond jääb suurematest teedest ja asustatud aladest eemale, lähim naaber asub ligikaudu 1,2 km kaugusel. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1 ha. (Planeeritava ala piir lisatud). Sild on vajalik üle Mustjõe, et võimaldada jalg- ja jalgrattatee või osaliselt loodusliku raja rajamist Mustjõe kõrtsitalust Suitsutare maaüksusel (katastritunnus 14001:003:0259) paikneva rehielamu stiilis suitsutareni (kasutusotstarve ajalooline või kaitse all olev hoone) ning Mustjõe rongipeatuseni. Võttes aluseks planeerimisseaduse § 131 lõige 1 sõlmiti haldusleping huvitatud isikuga detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks, mille kohaselt on kõikide kulude kandmise kohustus huvitatud isikul. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringu (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) kohaselt hajaasutusega alale, kus ehitustegevuse aluseks on üldjuhul projekteerimistingimused. Siinkohal on tegemist Mustjõe kalda ehituskeeluvööndisse ehitamisega, kus tulenevalt looduskaitseseaduse  § 38 lg 5 p 9 ja 10 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud sillale ja avalikult kasutatavale teele. Seega tuleb koostada detailplaneering silla ja avalikult kasutatava tee püstitamiseks eelkõige looduskaitseseaduse alusel. Juurdepääsutee peab jääma kasutatavaks igaühele. Detailsema lahenduse planeerimise aluseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub.Korraldus on kättesaadav valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=348218 . Lisainfo arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu aadressil inga.vainu@anija.ee või telefonil 5272963.

Aegviidus algatati Väljaotsa detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldusega nr 2-3/386 algatati Aegviidu alev Väljaotsa maaüksuse detailplaneering. Planeeritav ala paikneb alevi põhjaosas Pillapalu külaga piirnevas osas, maaüksust läbib Nõmme tee. Sõidukite juurdepääs kinnistule toimub Nõmme teelt. Planeeritav ala on osaliselt haritava- ja rohumaaga maaüksus, kus metsamaal on läbi viidud raie, ala keskosas paikneb põhja-lõunasuunaline kraav. Planeeringuala suurus ligikaudu 6,5 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud osaliselt elamu maa-alale, osaliselt haljasala maa-alale ja osaliselt hajaasutusega alale. Elamu maa-ala ulatuses, mis jääb Aegviidu alevisse, on ehitusloakohustuslike hoonete püstitamiseks vajalik koostada detailplaneering. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Üldplaneeringu kohaselt on esmane elamu maa-ala arendamisel tagada kvaliteetne elukeskkond, kus keskendutakse eelkõige inimeste vajadustele ja pööratakse sellega suuremat tähelepanu kergliiklusele ning kus hoonemaht ümbritsevas ruumis järgib väljakujunenud linnaehituslikku ilmet. Planeeringu käigus näha ette avalikult kasutatava Nõmme tee serva kergliiklustee ja planeerida transpordimaa krunt. Korraldus on kättesaadav valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=347779 . Lisainfo arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu aadressil inga.vainu@anija.ee või telefonil 5272963.

Anija vallavolikogu 06.10.2017 otsuse nr 327 ”Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamine

Volikogu otsusega saab tutvuda Anija valla avalikus dokumendiregistris.

Algatati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega nr 2-3/266 algatati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada 7 elamukrunti, 2 äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunti ja 1 teemaa krunt. Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 kinnistud asuvad Kehra linna Põrgupõhja läänepoolses osas elamupiirkonna servaalal. Kinnistutele on juurdepääs Tuleviku tänavalt. Maaüksus piirneb idast väikeelamutega, läänest looduslike haljasaladega. Käesoleval ajal on krundid kaetud kõrghaljastusega. Planeeringuala suurus ligikaudu on 1,8 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-alale Kehra linnas, kus ehitusloakohustuslike hoonete püstitamiseks on vajalik detailplaneering. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Üldplaneeringu kohaselt on esmane elamu maa-ala arendamisel tagada kvaliteetne elukeskkond, kus keskendutakse eelkõige inimeste vajadustele ja pööratakse sellega suuremat tähelepanu kergliiklusele ning kus hoonemaht ümbritsevas ruumis ei vastandu väljakujunenud linnaehituslikule ilmele. Detailsema lahenduse planeerimise aluseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=274451 .Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati detailplaneering Kehra linnas Mulla tn 6 maaüksusel

Anija Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/106 algatati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse detailplaneering. Tegemist on Anija valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega elamu maa-alaga. Planeeringuga lahendatakse ligikaudu 15 elamukrunti, üldkasutatav maa ja nende teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsud, samuti muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Kehra linna Mulla tn 6 kinnistu asub Kehra linna Põrgupõhja asumi äärealal. Ala on seisnud kõrghaljastusega loodusliku alana, sihtotstarve üldkasutatav maa. Planeeringuala piir näidatud asendiskeemil. Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha.

Kehra linnas on vajadus tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega varustatud kvaliteetsete elamukruntide järele, kuhu saaks rajada elamuid ja seeläbi aidata kaasa elanikearvu kasvule. Anija valla arengukava aastateks 2020-2027 (Anija vallavolikogu 19.11.2020 määrus nr 84) kohaselt on valla üheks tegevuseks elamuarenduse planeerimine uute elamukruntide moodustamise teel KOV-i poolt.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-ala tiheasusutusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailsema lahenduse planeerimiseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=264797 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Mustjõe külas Kõrtsi ja Suitsutare maaüksustel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 6.10.2017 otsusega nr 320 algatati Anija valla Mustjõe küla Kõrtsi ja Suitsutare maaüksuste detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringuga kavandatu elluviimise võimalikkuse kaalumiseks. Mustjõe Külaselts MTÜ (reg nr 80216872) esitas Anija Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille alusel soovitakse puhkemajanduslikul eesmärgil Anija vallas Mustjõe külas Kõrtsi maaüksusele (katastritunnus 14001:001:0848) rajada pinnaspais. Lisaks planeeritakse Suitsutare  maaüksusele (katastritunnus 14001:003:0259) rajada turistidele hoone. Taotluse juurde lisatud selgituskirjas on detailplaneeringu eesmärk Mustjõe jõeorgu püsiva veesilma rajamine, täites samal ajal loodus- ja keskkonnakaitsealaseid nõudeid. Sealjuures planeeritakse silla rajamist teisel pool jõge asuvatele turismiatraktsioonidele ligipääsemiseks. Paisutusalale kavandatakse supluse ja veeturismiatraktsioonide võimaldamist ning lahendatakse maaküttekollektori asukoht. Anija Vallavalitsus on väljaandnud 15.03.2016 korralduse nr 2-3/117 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine" kaalutletud põhjendustega. Tegelikkuses on pais rajatud ca 2010.-l aastal. Väärteomenetlus on algatatud oktoobris 2015, mille kohaselt tuleb seadustamise võimatusel pais likvideerida. Tänaseks paisu likvideeritud ei ole, kuid veeelustik on muudetud. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja avaliku huvi olemasolu ja paisu likvideerimise võimalikud alternatiivid läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise.Planeeritav ala asub Anija valla keskosas, mis on kaetud suures ulatuses riigimetsadega. Planeeritavaid alasid läbib Mustjõgi ja selle lammiala. Piirkond jääb suurematest teedest ja asustatud aladest eemale, lähim naaber asub ca 1,2 km kaugusel. Planeeritava ala suurus on ca 12 ha (Planeeritava ala piir lisatud). Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 131 lõike 1 alusel sõlmitakse haldusleping huvitatud isikuga detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks, mille kohaselt on kõikide kulude kandmise kohustus Huvitatud isikul. Planeeringuala ulatub metsateedeni, milliseid võib kasutada igaüks. Ehitusseadustiku § 93 lõike 2 alusel võib vajaduse korral sõlmida kokkulepped Riigimetsa korraldaja ja huvitatud isikul vahel metsatee kasutamiseks ja korrashoiu korraldamiseks. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 1 alusel tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatada kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemajanduse, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust. KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine. Kuna kinnistule planeeritakse rajada pinnaspais, siis on tegevus  KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus ning tuleb algatada KSH. KeHJS § 35 lõike 2 alusel keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral. Mustjõgi on avalikult kasutatav veekogu, millel on ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Paisu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine on ehitustegevus, mis on keelatud ehituskeeluvööndis. Vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 4 saab ehituskeeluvööndit vähendada peale vastuvõetud detailplaneeringut Keskkonnaameti nõusolekul. Anija valla üldplaneeringu kohaselt jääb ala miljööväärtusega alale, kus detailplaneeringu kohustus kehtib äri-, tootmis- ja virgestusmaa arendamisel, rohkem kui ühe elamu ning sinna juurde kuuluva elamut teenindava abihoone rajamisel. Üldplaneeringus on määratud Mustjõe ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Käesoleva planeeringuga kavandatakse jõe ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@ånija.ee.