Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi tingimused:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023;
 • projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.  Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt;
 • taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 

Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • puur-  ja salvkaevude ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
 • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
 • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
 • liitumine ühisveevärgiga;
 • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
 • vanade puurkaevude tamponeerimine;
 • joogivee kvaliteedi analüüs.

 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • kogumiskaevude ehitamine;
 • omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine;
 • muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;
 • liitumine ühiskanalisatsiooniga;
 • kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
 • vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.

 

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:

 • teepõhja ja -katte ehitamine;
 • sildade ja truupide ehitamine;
 • teeala kuivendamine.

 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

 • päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
 • elektrigeneraatori paigaldamine;
 • energiasalvestusseadmete paigaldamine;
 • autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja vajadusel konsulteerige vallaametnikuga.

Hajaasustuse programmi taotlusvormid ja lisainfo leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Anija Vallavalitsusele. Kui planeerite taotleda toetust mitmest valdkonnast, siis tule biga valdkonna kohta esitada eraldi taotlus.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Taotlus tuleb esitada vahemikus 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023 allkirjastatuna paberil (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa 74307 ) või digitaalselt allkirjastatuna Anija Vallavalitsusse anija@anija.ee.

 

Programmi kontaktisik Anija vallas on Evelin Kolbak tel. 619 9022; 58 189 033, e-post evelin.kolbak@anija.ee

 

Hajaasustuse programmi toetuste jaotamine 2022

Anija Vallavalitsus otsustas oma 29.06.2022 korraldusega nr 2-3/366 "Hajaasustuse programmi toetuste jaotamine" toetada järgmisi taotlejaid: