Heakord

Anija vallas reguleerib heakorda Anija Vallavolikogu määrus "Anija valla heakorra eeskiri"

Anija valla heakorra eeskirja eesmärgiks on heakorra ja puhtuse tagamine kogu valla territooriumil. Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Anija valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Anija valla heakorra eeskirjaga on määratud ka koormis. Koormis on füüsiliste või juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid eeskirja täitmiseks ja heakorratööde tegemine puhastusaladel. Kohustuslikud heakorratööd eeskirja täitmiseks on sätestatud eeskirja paragrahvides 4 ja 5.

Puhastusala on kinnistuga piirnev territoorium kuni naaberkinnistu, tänava või tee servani, kaasa arvatud kõnnitee v.a Kehra linna, Lehtmetsa küla ja Alavere küla kortermajade puhastusalad, mille suurused on määratud lähtudes igast konkreetsest korterelamust eraldi ning mille illustreeriv kaart on kättesaadav valla veebilehelt.

 

Kehra linna, Lehtmetsa küla ja Alavere küla korterelamute puhastusalade kaart on leitav: https://evald.ee/anijavald/

Valida paremalt ülevalt "Haljastus" moodul. "Objekti liik" valida rippmenüüst hooldusobjekt, "Hooldusklass" valida rippmenüüst määramata. Vajutada nuppu "Saada päring". Kuvatud aknas vajutada üleval "Kõik kaardile" ning seejärel kuvatakse kõikide Kehra linna, Lehtmetsa küla ja Alavere küla kortermajade puhastusalad kaardile (tumerohelise värvusega).

 

Haljastus

Üksikpuude raiet Anija valla tiheasustusaladel reguleerib "Anija valla raietööde eeskiri"

Anija valla raietööde eeskiri sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused Anija valla tiheasustusaladel. Eeskiri ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

Anija valla tiheasustusalad on määratud Anija valla üldplaneeringus.

Hajaasustuses, kus üksikpuude raie ei ole reguleeritud Anija valla raietööde eeskirjaga tuleb kinni pidada üldistest ohutusnõuetest (sh kooskõlastused teede ning elektri ja sideehitiste kaitsevööndites)  ning järgida muinsuskaitseseaduses, veeseaduses ja looduskaitseseaduses välja toodud nõudeid. Eelkõige seda, et muinsuskaitsealal, looduskaitsealal ning veekogu veekaitsevööndis ei ole lubatud raietöid teostada ilma Muinsuskaitseamet ja/või Keskkonnaameti nõusolekuta.

Metsamaal reguleerib raiet metsaseadus ning sellekohast infot saab Keskkonnaameti Metsaosakonnast metsahoiu vanemspetsialist Teet Tamm käest (teet.tamm@keskkonnaamet.ee; 501 9274).

Riigimetsas tegeleb metsamajandamisega Riigimetsa Majandamise Keskus. RMK Ida-Harjumaa metskondade kohta saab infot ida-harjumaa@rmk.ee või metsaülem Andrus Kevvai käest (506 6931).