Kehtestati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 2-3/558 kehtestati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Kehra linna Mulla tn 6 maaüksus (katastritunnus 14001:001:1004) asub Kehra linna Põrgupõhja asumi idapoolses osas üksikelamute piirkonna äärealal C.R. Jakobsoni tänava ääres. Planeeringuala piir näidatud joonistel. Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha. Planeeringuga lahendati 8 elamumaa krunti ja haljasala maa. Juurdepääsud lahendati olemasolevatelt Mulla ja C.R. Jakobsoni tänavatelt, tehnovarustus on ette nähtud liita Mulla ja C.R. Jakobsoni tänaval paiknevate trassidega. Elanike ettepanekul jäeti ligikaudu pool planeeringualast haljasala maaks, mida saavad kohalikud elanikud kasutada kogukonna tegevusteks ja läbipääsuks. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb majanduslik mõju, mis toetab Anija valla arengut. Sotsiaalsed mõjud 8 elamuühiku arendamisel on väikesed ja lasteaia- ja koolikohad on tagatud olemasolevate kohtade arvel. Looduslik mõju on viidud minimaalseks, kuna pool planeeritavast alast on jäetud kõrghaljastusega parkmetsamaaks ja samuti arvestatakse elamukruntide projekteerimisel olemasoleva kõrghaljastusega. Planeering on kättesaadav valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=320683

Kehtestati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 11.08.2022 korraldusega nr 2-3/441 kehtestati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering. Anija valla Kehra linna tuleviku tn 19 a, 19 b, 21 a ja 25  maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuga on lahendatud 9 ehitusõigusega krunti, neist 7 elamumaa ning kaks äri- ja elamumaa krunti. Juurdepääs on lahendatud Rainise tänava pikendusena ja ühiste tupikteedena. Kõik tehnovõrgud on lahendatud ühisvõrkude baasil. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on minimaalsed, kuna tehnovõrgud ja teed on vahetus läheduses olemas, samuti sotsiaalne taristu on piisavalt lähedal. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb majanduslik mõju, mis toetab piirkonna arengut. Planeeringu elluviimise tagajärjel mitmekesistuvad elamiskeskkonna võimalused, kus on võimalik luua töökohti kodu lähedale. Looduslikud mõjud on tasakaalustatud, kuna säästlikult planeeritud infrastruktuuriga elukohti saab luua olemasoleva kõrghaljastusega kruntidele.Detailplaneering algatati Anija vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega nr 2-3/266. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning koostamisse on kaasatud naaberkinnistute omanikud. Detailplaneering võeti vastu 25.01.2022. Naabrite ettepanekul on rõhutatud, et kruntidele on lubatud rajada vaid keskkonda mittehäirivaid ettevõtteid ja samuti sadeveelahendusi. Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja järgib valla ruumilise arengu eesmärke. Planeering on kättesaadav valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=315259

Kehtestati Vetla küla Soesauna turismitalu detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 26.10.2021 korraldusega nr 2-3/544 kehtestati Vetla küla Soesauna maaüksuse detailplaneering. Vetla küla Soesauna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga lahendati põhimõtted turismitalu laiendamiseks ning ärimaa sihtotstarbe suurendamiseks maaüksusel. Planeeringu kohaselt on lubatud krundile kuni kolm põhihoonet ja kuni 17 abihoonet ning maa sihtotstarbe osakaalu 25% elamumaa ja 75% ärimaad. Samuti lahendati vajalike juurdepääsude ja tehnovõrkude asukohad. Vastavalt Transpordiameti tingimustele tuleb enne hoonete ehitusteatise või ehitusloa väljastamist kinnistule rajada ohutu juurdepääs, seega likvideerida olemasolev mahasõit (km 22,94) ja rajada nõuetele vastav ristumiskoht asukohas, mis põhijoonisel on tähistatud „ümberehitatav ristmik". Planeering on kättesaadav valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=287099  ja ette teatamisel Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald.

Kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 16.11.2021 korraldusega nr 2-3/594 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga planeeriti üheksa elamukrunti. Kruntidele juurdepääsuks lahendati ühine sisetee. Reoveelahendusena planeeriti liitumine perspektiivse ühisvee- ja kanalisatsiooniga, selle väljaehitamiseni on lubatud kasutada reoveekogumismahuteid. Joogivee varustuseks on lubatud kolme krundi kohta üks puurkaev. Uue hoonete grupi rajamine mõjub piirkonda elavdavalt ja värskendavalt. Planeeringuala juurdepääsutee ja tehnovõrkude rajamine on arendaja kulul. Sotsiaalseid mõjusid täiendavalt pole ette näha. Aegviidu kool ja lasteaed on piisavalt suured, et tagadu juurdetulevatele lastele kohad. Samuti on Aegviidus tagatud piisavas mahus muud sotsiaalsed esmateenused. Detailplaneeringu mõju ümbritsevale looduskeskkonnale on vähene, kuna elamukrundid on piisavalt suured. Rajatavad ehitised kohandatakse olemasoleva looduskeskkonnaga.  Detailplaneering on kättesaadav Anija valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=289066 .

Kehtestati Aegviidu Jõe tn 19 detailplaneering elamu rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 2-3/242 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn
19 maaüksuse detailplaneering.
Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 detailplaneeringuga lahendati ühe elamu ja selle abihoonete
hoonestusala ning ehitusõigus. Samuti lahendati vajalik juurdepääs Jõe tänavalt, krundisisene
parkimine ja tehnovarustus ühisvõrkudest. Detailplaneeringu elluviimisega laieneb tiheasustusala
ning olemaolev metsaga kaetud krunt muutub lagedamaks hoonestusega krundiks. Planeering on

Kehtestati Aegviidu alevi Piibe mnt 8 detailplaneering kaupluse rajamiseks

Anija Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 2-3/229 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Piibe
mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga lahendati
põhimõtted kauplusehoone lammutamiseks ja uue rajamiseks. Planeeritavale krundile on ette nähtud
üks kaupluse hoone, ligikaudu 10 parkimiskohta ja hoone teenindamiseks vajalikud rajatised ja ning
tehnovõrgud.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb majanduslik mõju, mis toetab kvaliteetse elukeskkonna
arengut. Planeeringu elluviimise tagajärel mitmekesistub Aegviidu keskuse-ala ja avaliku ruumi
kasutusvõimalused erinevate liikumisvahenditega, paraneb juurdepääsetavus kõikidele sotsiaalsetele
gruppidele. Looduslikud mõjud on minimaalsed, kuna planeeringuala asub varem kasutuses olnud ja
väljakujunenud hoonestatud alal. Planeering on kättesaadav
https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=272614

Kehtestati Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering päikespargi rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 13.05.2021 korraldusega nr 2-3/221 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering. Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga lahendati põhimõtted kuni 1,5 MW võimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikesepargi eraldamiseks elamutest planeeriti kõrghaljastusega puhverala. Samuti lahendati vajalikud juurdepääsud ja tehnovõrgud.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb kaudselt majanduslik mõju, mis toetab säästva elukeskkonna arengut. Planeeringu elluviimise tagajärel ei saa maaüksust enam kasutada kogu ulatuses sotsiaalseteks tegevusteks, kuid piirkonda jääb piisavalt looduslikke alasid, mis on avatud jalutajatele ja tervisesportlastele. Tegevuse mõju looduskeskkonnale on säästev, kuna säilitatakse valdavas ulatuses looduslik maapind ja rajatakse täiendavalt kõrghaljastust.

Planeering on kättesaadav https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=271135 .

Kehtestati Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.09.2020 korraldusega nr 2-3/365 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga planeeriti kinnistu jagamine viieks elamumaakrundiks, määrati ehitusõigus kolme kortermaja ja kahe ühepereelamu rajamiseks ning lahendati neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamise põhimõtted. Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad mõjud on piirkonda arendavad, kuna võimaldavad luua mugavama liikluse Aia tänaval jalakäijatele ja luua kvaliteetseid elukohti ning heakorrastatud ja kaasajastatud linnaruumi. Planeering on kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud .

Kehtestati Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldusega nr 2-3/358 kehtestati Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu (katastriüksus 11201:001:0022) detailplaneeringuga planeeriti olemasoleva puidu töötlemise hoone laiendamisega seotud ehitusõigus, tehnorajatised ja juurdepääsud. Planeeringu elluviimine olulisi muutusi piirkonnas kaasa ei too. Puidu töötlemisega seotud mõjude vähendamiseks tehti detailplaneeringuga ettepanek rajada saepuru filtersüsteem ja hoone kütte automaatika. Majanduslikult mõjub planeeritud tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel korrastatakse liikluskorraldus ja hoonestus ning muudetakse tootmine efektiivsemaks. Planeering on kättesaadav Anija valla dokumendiregistrist ja Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald.

Kehtestati Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 2-3/200 kehtestati Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Planeeringuga kavandati tootmistegevuse laiendamiseks vajalik ehitusõigus ja sellega kaasnevad rajatised. Kavandati uus mahasõit Anija maanteelt ja suuremad parkimisalad sissepääsude juurde. Planeeringuga käsitleti tootmisega kaasnevat keskkonnamõju, mis planeeringust kinnipidamisel ei ületa piirväärtusi. Lahendati lähiala võimalikud kergliiklustee koridorid arvestades ühendust Kehra küla perspektiivse kergliiklusteega. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel tekivad uued töökohad ja elavneb piirkonna asustus. Planeering kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 154 kehtestati Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering. Anija Vallavolikogu võttis 21.01.2019 otsusega nr 96 „Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine" vastu Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu. Anija Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja esitas selle heaks kiitmiseks Rahandusministeeriumile ja taotluse Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Anija valla Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneering kiideti heaks Rahandusministeeriumi poolt 22.10.2019 kirjaga nr 14-11/4135-4. Detailplaneeringuga sai tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning Soodla jõe ehituskeelu vööndi vähendamiseks. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei plaanitud. Detailplaneering sisaldab Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamist kõrgema reljeefi osas 25-39 meetrini. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja see jõustub detailplaneeringu kehtestamisega. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on väikesed, kuna tegevus järgib piirkonnas traditsiooniliselt väljakujunenud hajaasustusküla paigutusmustrit ning asustusstruktuuri, samuti olemasolevaid teede koridore. Planeering on kätte saadav Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt dokumendiregistri avalikust vaatest.

Kehtestati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavolikogu 12.09.2019 otsusega nr 139 kehtestati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja määratud ehitusõigus kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks on planeeritud Soodla jõe äärde rajada 2 uut hoonet, milledest üks on mõeldud puhke- ja majutushooneks ning teine saunaks. Detailplaneeringu ellurakendamine mõjub piirkonna majandusele positiivselt, kuna soodustab väikeettevõtlust. Detailplaneering sisaldab Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamist abihoonete ja tuletõrjeveevõturajatiste osas. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Otsusega ja planeeringu lahendusega saab tutvuda valla veebilehel http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=224095 ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra.

Anija Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 2-3/314 kehtestati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering

Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus tootmishoonete püstitamiseks ja lahendati selle teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide asukohad. Kavandatud on üks ärihoone ja kaks tootmishoonet ehitisaluse pindalaga kuni 3000 m2. Planeeritud tegevus on vähese müraga ja sobib elamu piirkonda. Liikluskoormuse suurenemise tõttu rajatakse uus juurdepääsutee Aiandi tänava pikendusena riigimaanteeni 12 Kose-Jägala tee. Majanduslikult mõjub tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel tekivad uued töökohad ning areneb piirkonna teedevõrgustik. Korralduse ja planeeringuga saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=218455. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

Kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 22.04.2019 korraldusega nr 2-3/190 kehtestati Kehra küla Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksuse detailplaneeringuga on planeeritud seitse elamumaakrunti suurustega 2835 – 4988 m2 ja kolm transpordimaa krunti ning on määratud ehitusõigus seitsme väikeelamu ja neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamiseks. Joogivee varustuseks on ettenähtud ühine puurkaev naaberkrundil ja reoveekanalisatsioon on planeeritud igale krundile lokaalsena. Juurdepääsuks on lahendatud ühine tee, mille kohalik omavalitsus võtab üle kohalikuks teeks peale selle valmimist. Juurdepääsuteed saavad kasutada ka tagapool olevad maaüksused, mis aitab positiivselt kaasa piirkonna arengule. Planeeringu koostas Kose Maakorralduse Osaühing (registrikood 10037895). Korraldus ja planeering on kättesaadav Anija vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt Anija valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?o=243&o2=243&itm=213618. Vajadusel info inga.vainu@anija.ee.

Kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/86 kehtestati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks elamumaakrundiks ja ehitusõiguse määramiseks kolme kortermaja ja neid teenindavate abihoonete ja tehnovõrkude rajamiseks. Tehnovõrgud on lahendatud peamiselt ühisvõrkude baasil. Juurdepääsud kolmele krundile on lahendatud Aia tänavalt. Kruntide ette Aia tn serva on ettenähtud jalgtee. Parkimine ja jäätmete kogumine on lahendatud omal krundil. Planeeringu elluviimine mõjutab piirkonda positiivselt, kuna loob kvaliteetseid elukohti ning toob heakorrastatud ja kaasajastatud linnaruumi. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

Kuusemäe küla Kuusemäe põik detailplaneering on kehtestatud

Anija Vallavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 75 kehtestati Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneering Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, on tehtud ettepanek maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Tegemist on varem planeeritud elamualaga, mida käesoleva planeeringuga on tihendatud, kusjuures hajaasustuse põhimõtted elamumaal säilivad. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale on positiivne ja aitab kaasa piirkonna arengule plaanipäraselt. Planeeringu kohaselt kogu ala välja ehitamine toimub krundi valdaja vahenditega. Otsusega saab tutvuda valla veebilehel www.anija.kovtp.ee. Vajadusel täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt inga.vainu@anija.ee.

 

Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistule kehtestati detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 26.04.2018 korraldusega nr 2-3/288 kehtestati Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ala asub Aegviidu alevis tiheasusutusala servaalal hoonestamata kinnistul. Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus ja hoonestusala ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning lahendati ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised. Olemasolev juurdepääs on tagatud Jõe tänavalt. Kuna kavandatav tegevus on üldplaneeringuga ette nähtud ja piirkond on elamute arendamiseks ette nähtud, siis täiendavad, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised ning looduskeskkonna mõjud puuduvad. Planeering kättesaadav http://anija.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

 

Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering on kehtestatud.

Anija Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 2-3/241 kehtestati Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering. Anija vallas Anija külas Risti maaüksuse (katastritunnus 14001:001:0680) osa detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus viljahoidla püstitamiseks. Kavandatud on suure mahuga hoone, mille lubatud hoonealune pind on 4500m2 ja kõrgus 16m. Suurim mõju on ruumiline. Kuna põllumajanduslik tootmistegevus on toimunud piirkonnas pidevalt, siis muid olulisi muudatusi planeeringu ellurakendamine kaasa ei too. Sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei kavandatud. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

 

Aegviidu alevi Uueveski tn 4 detailplaneering on kehtestatud.

Anija Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 2-3/240 kehtestati Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu (katastritunnus 11201:001:0133) detailplaneeringuga on lahendatud hoonestusala ühe puhkemaja ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on lahendatud tehnovõrgud hoonete teenindamiseks. Kuna tegemist on puhkepiirkonnaga, siis ühe puhkehoone rajamine olulisi muudatusi kaasa ei too. Vastavalt Aegviidu valla üldplaneeringule on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve puhkemajutuse ja turismimaa. Tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.

 

Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneering kehtestati

Anija Vallavalitsus kehtestas 30.01.2018 korraldusega nr 2-3/61 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu. Anija vallas Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringuga on suurendatud hoonestusalasid ja ehitusõigust kahe elamu ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääsutee on lahendatud varasema detailplaneeringuga, mis on kehtestatud Anija Vallavolikogu 26.03.2008 otsusega nr 384 „Detailplaneeringu kehtestamine". Tee väljaehitamise kohustus on tee omanikul kaasates teised tee kasutajad. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi muudatusi võrreldes varasema planeeringuga.

 

Põhja tänava kortermajade detailplaneering on kehtestatud.

Anija Vallavolikogu16.11.2017 otsusega nr 14 kehtestati Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneering. Detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus ühe pereelamu, ühe ärihoone, viie kortermaja ja nelja ridaelamu ehitamiseks, on tehtud ettepanek maa sihtotstarvete määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääsud). Detailplaneeringu elluviimine muudab Kehra linna piirkonna atraktiivsemaks elamispiirkonnaks. Uuselamuarendamise soodustamine on Anija valla üks prioriteetidest. Planeeringu elluviimisega on võimalik tagada kaasaegsete üürikorterite ja müügikorterite kättesaadavus uutele elanikele ja ka praegustele elanikele, kes on huvitatud kaasaegsematest elamistingimustest. Käesoleva planeeringu ellurakendamise põhimõtete kohaselt elamutele ehitusloa väljastamise tingimuseks on, et ehitusluba taotleva ehitise kasutamiseks vajalikud tehnovõrgud ja teed peavad olema nõuetekohaselt välja ehitatud. Planeeringu ellurakendamise täpsem tegevuskava ja finatseerimise võimalused lahendatakse peale maaomandi küsimuste lahenedamist. Planeerimisel on järgitud planeerimisseaduse 2. peatüki planeerimise põhimõtteid nagu elukeskkonna parendamine, avalikkuse kaasamine ja teavitamine, huvide tasakaalustamine ja lõimimine, piisavad teabed ning otstarbekas, mõistlik ja säästlik maakasutus. Detailplaneeringuga on muudetud valla üldplaneeringut ärimaast peamiselt elamu- ja rekreatsioonimaaks. Detailplaneering on heaks kiidetud maavanema poolt 26.10.2017 kirjaga nr 6-7/2665. Otsusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris

 

Uue katlamaja detailplaneering on kehtestatud

23.05.17

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/208 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on täpsustatud Kehra linna biokütusel toimiva uue katlamaja ehitamisõigus, arhitektuursed nõuded, liiklus- ja heakorra ning tehnokommunikatsioonide lahendamine. Kaasaegse katlamaja rajamine võimaldab toota ökonoomsemalt soojusenergiat kaugküttevõrku. Detailplaneeringu elluviimisega kohalikule omavalitsusele lisakulusid ei kaasne. Kõik planeeritud tegevused viib ellu huvitatud isik vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Uue katlamaja rajamine selleks ette nähtud tootmispiirkonda võimaldab likvideerida varasema katlamaja kaubanduspiirkonnas ja seega avaldab positiivset mõju linnakeskkonnale. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 26.04.2017-11.05.2017. Detailplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneering on kättesaadav Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või https://amphora1.carlsman.com/anijavv/index.aspx

Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering on kehtestatud

3.03.19
Anija Vallavolikogu 23.03.2017 otsusega nr 300 on kehtestatud Anija valla Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on planeeritud puhkemajanduslikul eesmärgil Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses tiik ning ehitusõigus puhkemaja rajamiseks. Tiigi rajamisega kaasneb kõrghaljastuse likvideerimine, olemasoleva oja süvendamine ja laiendamine Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning muuhulgas kopratammi puhastamist. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Tiigi kaldale on kavandatud liivakallas, millele on tagatud avalik juurdepääs külaelanikele ja külalistele. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks null meetrini, mis hakkab kehtima planeeringu kehtestamisel.
Detailplaneeringu elluviimine muudab piirkonna konkurentsivõimelisemaks turismipiirkonnaks, loob küla elanikele mitmekesisemaid puhkevõimalusi. Lisakulusid kohalikule omavalitsusele ei kaasne. Kõik planeeritud tegevused viib ellu maaomanik. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb looduskeskkonna ümberkujundamine, mille lahendamisel on aluseks võetud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kehtestatud detailplaneeringud

Anija Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 178 kehtestati Raudoja küla Saeveski maaüksuse 
detailplaneering. Planeeringuga on ettenähtud ühepereelamu ja abihoonete rajamine. Planeeritav ala ca 1,5 ha. Keskkonnaamet on andnud oma nõusoleku Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses. Planeeringu kehtestamisel on läbitud kogu seadusjärgne menetlus. Detailplaneering võetakse aluseks edasisel projekteerimisel.


Anija Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega nr 312 kehtestati detailplaneering Alavere külas Alavere mõisa park maaüksusel. Planeeritava maaüksuse suurus on 7,54 ha.

Avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-alale rahvaürituste ja vabaajaveetmise rajatiste planeerimine. Eesmärk on täidetud.

Anija Vallavalitsus kehtestas 26.05.2015 korraldusega nr 235 detailplaneeringu Kaunissaare külas Teppani tee 1 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk oli hoonestusala suurendamine. Detailplaneeringuga on suurendatud hoonestusala Kaunissaare-Kiviloo tee suunas krundipiirist minimaalselt 20m. Planeeritud on ehitusõigus ühe ühepereelamu ja kolme abihoone rajamiseks. Lisaks on selgitatud Jägala-Pirita kanali ehituskeeluvööndit. Looduskaitseseadus ei määra ehituskeeluvööndit kanalitele. Planeerimisseaduse § 22 lg 1 alusel menetleti detailplaneeringut lihtsustatud korras. Kõik vajalikud kooskõlastused on esitatud. 

Anija Vallavolikogu otsusega 19.02.2015 nr 132 kehtestati Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Voose kõrtsi maaüksusel ja osaliselt Uuetoa maaüksusel loodava Eesti Ajaloo Hariduskeskuse ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine. Käesoleva planeeringu lahendusega on eesmärk täidetud. 
 
Anija Vallavalitsuse 20.06.2014 korraldusega nr 343 kehtestati detailplaneering Kehra linnas Keskuse tn 6 maaüksusel. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kruntide jagamiseks, liikluskorralduse lahendamiseks ning määratud hoonestusõigus automaattankla ja ärihoone rajamiseks. Planeeritava ala suurus 1,39 ha.

Anija Vallavolikogu 23.01.2014 otsusega nr 40 kehtestati Anija vallas Rooküla külas Alo maaüksuse osale koostatud detailplaneering.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-ala jagamine, ühe krundi sihtotstarbe muutmine ja hoonestusõiguse määramine automaattankla rajamiseks ning liikluskorralduse määramine.