Reovesi

22.09.20

FEKAALI JA HEITVEE ÄRAVEDU

Reovee käitlemine

Fekaali ja/või heitvee äraveoks on võimalus ühendust võtta:

·        OÜ Vemus, tel 510 3992, vmsvms@hot.ee, www.vemus.ee. Teenindavad                   tööpäevadel 8 -17:00

·        Diptank OÜ, tel 506 5652

·        Lanvinet OÜ, tel 56958304     ( Raasiku )

·        Rasmus Haavel, tel 56642348

Aegviidu alevis osutab reovee purgimisteenust Hunting Grupp OÜ.
Ettevõtte asukoht on Kaalepi külas Järvamaal ja kontaktisikuks on Valeri
Homin (tel. 527 6087).
 

Kellelgi ei ole kohustust fekaali ja/või heitvee äravedu tellida nendelt konkreetsetelt firmadelt, alati on võimalik leida endale sobivaim. Juhime Teie tähelepanu sellele, et reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise ja reovee äraveo teenust osutav ettevõtja peab omama registreeringut äriregistris ning väljastama kliendile igakordselt dokumendid teenuse osutamise kohta.

Samuti on Anija Vallavalitsusel õigus kontrollida, kui tihti lastakse enda reovesi ära vedada ja millise teenuseosutaja poolt, selleks peab reovee kohtkäitlusrajatise omanik säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat! Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kogumismahuti lekkekindluse tõendamiseks reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

Reovee käitlemine ühiskanalisatsiooniga kaetud aladel

Anija vallas on ühiskanalisatsiooniga kaetud aladel võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga võttes ühendust ettevõttega OÜ VELKO AV, tel 608 5564 või velko@velko.ee.

Erandkorras on ühiskanalisatsiooniga kaetud aladel lubatud kasutada ka reovee kogumiseks olemasolevat lekkekindlat kogumismahutit. Selle loa saamiseks tuleb hiljemalt 1. jaanuariks 2015 taotleda Anija Vallavalitsuselt olemasolevale kohtkäitlusrajatisele reovee kohtkäitlusluba. Selleks tuleb Anija Vallavalitsusele esitada:

1.      „Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja" lisas 1 olev vormikohane taotlus.

2.      Kinnistu plaan koos olemasolevate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutustega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni.

3.      Reovee kohtkäitlusrajatiste ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid, kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlusrajatise nõuetele vastavuse kohta.

Antud taotluse alusel, kui reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse seisukohalt väljastab Anija Vallavalitsus ühe kuu jooksul reovee kohtkäitluse loa.

Isikutele, kes 1. jaanuariks 2015 kohtkäitlusloa taotlust ei esitanud ja ühiskanalisatsiooniga liitunud ei ole, teeb Anija Vallavalitsus ettekirjutise ja nõuab antud taotluse esitamist ning enda reovee kogumismahuti lekkekindluse tõendamist või ühiskanalisatsiooniga liitumist. Kui seda ettekirjutist etteantud aja jooksul ei täideta, esitatakse kaebus Keskkonnainspektsioonile, kes asja edasi menetleb.

„Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" ja taotlus kohtkäitlusloa saamiseks on Riigi Teatajast

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.