Energiahinna hüvitist saab taotlema hakata alates 17. jaanuarist 2022

Energia kallinemise leevendamiseks saab taotlusi toetuse saamiseks Anija vallas esitama hakata 17. jaanuarist 2022.

Elekter: Hüvitamine toimub juhul, kui elektri hind ületab 12 s/kWh. Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

Kaugküte: Anija vallas kaugkütte hind ei ole tõusnud. Seega peredele, kelle tegelik elukoht on Anija valla haldusterritooriumil, 2021. aasta septembri kuni detsembri eest kaugkütte hüvitist ei maksta.

Gaasiküttel eluruumides elav pere võib gaasiarvete eest toetust saada, kui pere vastab toetuse saamiseks vajalikele tingimustele.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus on 100 eurot, tarbimine oktoobris on 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 4,67s/kWh x 600kWh=28,02€, sellest 80% on 22,82 eurot.

 

TOETUSE  TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda vähemkindlustatud pered. Arvestuslik toetuse maksmise piir:

 • sissetulek leibkonna ühe inimese kohta 1126 eurot kuus,
 • iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kohta 563 eurot kuus,
 • alla 14-aastaste laste puhul 337,80 eurot kuus.

Netosissetulekute suuruste näited:

 • kahest täiskasvanust koosneval leibkonnal kokku 1689 eurot kuus,
 • kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel kokku 2365 eurot kuus.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu,
 • ettevõtlustulu,
 • töötukassa hüvitis,
 • kasu vara võõrandamisest,
 • renditulu ja litsentsitasud,
 • intressid ja dividendid,
 • pensionid, stipendiumid, saadud elatis, preemiad ja hasartmänguvõidud,
 • toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks lastetoetused, hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetusm puudega vanema toetus),
 • väljamaksed pensionifondidest,
 • haigushüvitist,
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist,
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

Toetuse saamist saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.

 

TOETUSE  TAOTLEMINE

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada hiljemalt 2022. a veebruaris.

Soovitame tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma nelja või viie kuu energiaarved.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral),
 • vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse,
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas),
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt),
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

 

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Eelistatud on elektrooniliselt esitatud taotlused. See võimaldab taotluse esitada kõigile väiksema ajakuluga ning ühtlasi aitab ennetada koroonaviiruse levikut. Kutsume digipädevaid inimesi üles aitama elektroonilise taotluse esitamisel oma eakaid lähedasi, et neid säästa haigestumise eest.

Vormikohane digiallkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata meilile energiatoetus@anija.ee

Taotluse leiate Anija valla veebilehelt „Asjaajamisjuhised ja blanketid" alt.

Lisaks hakatakse pakkuma võimalust registreerida vastuvõtu aeg spetsialisti juurde, kus töötaja aitab taotluse esitada.

 

LISAINFO

Vabariigi Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

 

Anija vallavalitsuses jagavad infot ja nõustavad :

Zoja Öövel, tel 619 9012, 5322 5994, zoja.oovel@anija.ee

Olga Harkmann tel 619 9007, 5331 1154, olga.harkmann@anija.ee

Kristel Lään tel 605 1776, 522 2764, kristel.laan@anija.ee

Airi Hõrrak tel 619 9006, 5551 1944, airi.horrak@anija.ee

Airi Hõrrak tel 619 9006, 5551 1944, airi.horrak@anija.ee