Anija valla kohalike teede ja tänavate talihooldustööd 2021-2024

Kehra linn, Lehtmetsa küla, Kaunissaare küla (osaliselt), Salumetsa küla, Kehra küla ja Ülejõe küla (osaliselt) teostab töid Katkera OÜ, kontaktisik Marek Suik tel 55671800.

Paasiku küla, Parila küla, Linnakse küla, Kihmla küla, Salumäe küla, Aavere küla, Anija küla, Kuusemäe küla, Partsaare küla, Soodla küla, Lilli küla, Looküla, Ülejõe küla (osaliselt), Kaunissaare (osaliselt) ja Mustjõe küla (osaliselt), Raudoja küla, Härmakosu küla, Pillapalu küla (osaliselt) ja Vikipalu (osaliselt) teostab töid Koplimäe Agro OÜ, kontaktisik Ago Pärnamäe tel 5100612.

Lükati küla, Rooküla, Alavere küla, Uuearu küla, Rasivere küla, Voose küla, Vetla küla, Arava küla, Pikva küla ja Kaunissaare küla (osaliselt) teostab töid TÜ Alvar MÜ, kontaktisik Jaanus Kalev tel 5147810.

Aegviidu alev ja Pillapalu küla (osaliselt) teostab töid Tractor Group OÜ, kontaktisik Sten Selge tel 58193296.

Lumetõrjeteenuse osutamine

(1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 1) Anija vallas asuva äri -või tootmishoone omaniku või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutatava isiku elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule;

2) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastikust vähemalt 1,5-meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;

3) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja 1 meetri laiuselt mõlemalt poolt teed;

4) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata; 5) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

 

(2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 toodud tingimustele;

2) kui tee on vabaks liiklemiseks suletud;

3) aedadega piiratud õuealal;

4) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;

5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;

6) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

 

(3) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui hajaasustuse piirkonnas lumekihi paksus ületab teel 10 cm koheva lume puhul ja 5 cm lörts, sulalumi, soola ja lumesegu puhul ning tiheasustusaladel lumekihi paksus ületab teel 8 cm koheva lume puhul ja 4 cm lörts, sulalumi, soola ja lumesegu puhul. Lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt.

 
Anija valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Transpordiamet.
Info tel 1510, e-post: maantee@mnt.ee