Kehtiv Anija valla üldplaneering

Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180 kehtestati Anija valla üldplaneering.

Üldplaneeringu koostamise käigus lahendati üldplaneeringule pandud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded Anija valla kontekstis arvestades eelkõige elukeskkonna parendamise ning otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõtteid. Olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga ei kavandatud. Üldplaneeringuga määrati tiheasusutusega alade piirid, kus ehitustegevus on lubatud väiksematel aladel, mujal säilib hajaasustusega ala.

Anija valla ruumiliseks vajaduseks on loodushoid, inimsõbraliku elu- ja ettevõtluskeskkonna loomine ning asustusstruktuuri jätkusuutlik edasiarendamine. Tiheasustusega aladel tagatakse kvaliteetse avaliku ruumi olemasolu (parkmetsad, puhkealad, terviserajad, mänguväljakud), erinevate teenuste hea kättesaadavus, sihtpunktide vaheline sidusus jalgratta- ja jalgteede kaudu, ettevõtlus ja tundlike alade vaheline ökoloogiline puhver. Hajaasustusega alal võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist (põllu- ja metsamajanduslik tootmine, puhkemajandus, turism vm). Arvestatakse piirkonna hoonestuslaadi ja hajakülale omast iseloomu (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemisest).

Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude lahendamiseks soodustab üldplaneering luua töökohti, kujundada atraktiivset elukeskkonda, luua elukoha osas valikuvõimalusi ning arendada mitmekülgseid sotsiaalteenuseid. Üldplaneeringu ellurakendamisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on lahendatud vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustest looduskeskkonda säästvalt ja säilitavalt.

Planeering on kättesaadav https://anija.kovtp.ee/uldplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine https://www.dropbox.com/sh/49gm278scydlgyh/AAB457Xmi0ciYBjJ1PzKRobPa?dl=0 ja menetlusdokumentatsioon https://www.dropbox.com/sh/ink5qvwr33d7hkh/AACTkUer4GN5si5llPskHrW9a?dl=0 ning paberkandjal Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald.