Riigikogu valimised – 5. märts 2023

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

Esmaspäevast laupäevani (27.02 - 04.03) saab hääletada nii pabersedeliga valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Pühapäevasel valimispäeval (05.03) toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Pühapäeval saab valija jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani (27.02 - 02.03) on Anija vallas avatud valimisjaoskond nr 1, asukohaga Kehra rahvamajas, kus saab hääletada ajavahemikul kell 12.00 - 20.00. Jaoskonnas saavad hääletada ka isikud väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel ja laupäeval (03.03 - 04.03 kell 12.00 - 20.00) ning pühapäeval (05.03.2023 kell 9.00 - 20.00),  saavad Anija valla elanikud hääletada järgmistes valimisjaoskondades:

  • Valimisjaoskond nr 1

Asukohaga Kehra rahvamajaF. R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond

E-post: valimised@anija.ee, telefon  +(372) 58887082

  • Valimisjaoskond nr 2

Asukohaga Alavere rahvamajaKose mnt 1, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond

E-post: valimised@anija.ee, telefon  +(372) 58887083

  • Valimisjaoskond nr 3

Asukohtaga Aegviidu rahvamajaPärna tn 12, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

E-post: valimised@anija.ee, telefon  +(372) 58887084

 

E-HÄÄLETAMISE KESKKONDA PÄÄSED SIIT

 

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14 telefonil 55511866.

 

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Riigikogu valimistel saab valija oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 1247.

JAOSKONNAS

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.

Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,

Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,

Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.

Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.

Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.

Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

RUS ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ

Период выборов длится одну неделю:

С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем.

В день выборов в воскресенье голосовать можно только при помощи избирательного бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, избиратель сможет изменить отданный электронным путем голос и в день выборов, проголосовав посредством бумажного избирательного бюллетеня.

С понедельника по четверг во всех волостях и городах открыт по меньшей мере один избирательный участок, на котором можно проголосовать вне места жительства.

В пятницу, субботу и в воскресенье можно проголосовать только в избирательном округе по своему месту жительства.

Проголосовать на дому можно с пятницы по воскресенье на неделе голосования. Для этого необходимо подать ходатайство, позвонив по телефону с 12:00 до 20:00 в пятницу или субботу или с 9:00 до 14:00 в воскресенье.

ГИБКИЙ ВЫБОР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На местных выборах избиратель сможет проголосовать на наиболее подходящем избирательном участке, относящемся к его избирательному округу. Эта возможность доступна благодаря электронному списку избирателей, который заменит использовавшиеся ранее на избирательных участках бумажные списки.

Информацию о местонахождении помещений для голосования в избирательных округах можно найти в информационном бюллетене о выборах и на сайте valimised.ee. Также информацию можно получить, позвонив на инфотелефон голосования 631 6633.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Личность голосующего устанавливается на основании документа об удостоверении личности (ID-карта, паспорт, водительские права).

Затем работник избирательного участка делает в электронном списке избирателей отметку о выдаче избирателю избирательного бюллетеня.

Избиратель получает избирательный бюллетень и подтверждает его получение, поставив подпись на бумаге. Для этого на избирательных участках есть специальные листы для подписей.

Избиратель идет в избирательную кабину и пишет на бюллетене номер кандидата, за которого хочет проголосовать.

Перед тем, как опустить сложенный бюллетень в избирательную урну, работник избирательного участка ставит печать на внешнюю сторону бюллетеня.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ВЫБОРАХ

Информационный бюллетень о выборах будет отправлен по каждому адресу, где зарегистрирован хотя бы один человек, обладающий правом голоса. Министерство внутренних дел отправит информационные бюллетени не позднее, чем в течение первой недели октября. Информационный бюллетень будет отправлен на электронную почту тем, кто сделал отметку о соответствующем пожелании на сайте eesti.ee.

В информационном бюллетене можно найти общую информацию об избирательном праве и данные о расположении всех избирательных участков волости или города.

С этого года информационный бюллетень заменит карту избирателя. Оба они не связаны с избирательным правом.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

На выборах в местные самоуправления правом голоса обладают лица, достигшие 16-лет, чье место жительства внесено в регистр народонаселения.

Помимо граждан Эстонии на выборах в местные самоуправления могут голосовать

проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского союза,

постоянно проживающие на территории Эстонии граждане других стран,

постоянно проживающие на территории Эстонии лица без гражданства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

С этого года политическая уличная реклама разрешена на протяжении всего периода голосования.

Политическую разъяснительную работу можно проводить и в день голосования.

Только в помещении для голосования агитация по-прежнему запрещена.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Проголосовать электронным путем можно в компьютере, при помощи ID-карты и считывателя для ID-карты или при помощи mobiil-ID.

Для безопасного и слаженного голосования заранее проверьте программное обеспечение ID-карты, операционную систему своего компьютера и обновления антивирусной программы.

Внимание! В течение 30 минут после голосования при помощи смарт-устройства (телефона, планшета) можно проверить, дошел ли электронный голос.

 

ENG ONE ELECTION WEEK

The election period will cover one week:

From Monday to Saturday, it is possible to vote either by ballot paper in a polling place, or online (i-voting).

On the election day on Sunday, only voting by ballot paper takes place. As an innovation for this election, voters can annul their online vote (i-vote) by voting with a ballot paper at a polling place on Sunday.

From Monday to Thursday, at least one polling place in each municipality is open for voters who want to vote outside their electoral district of residence.

On Friday, Saturday and Sunday the voter can vote only at the polling places of their electoral district of residence.

Home voting is held from the Friday to the Sunday of the election week. Applications for voting from home can be submitted by phone from 12 noon to 8 p.m. on Friday and Saturday, and from 9 a.m. to 2 p.m. on Sunday.

FLEXIBLE CHOICE OF POLLING PLACE

At local elections, voters can now vote at the polling place that suits them best within their electoral district. This possibility is ensured by the electronic list of voters, which will replace the paper lists that have been used at polling places up to now.

The locations of polling places can be found on the elections information notice and on the webpage valimised.ee. Information is also provided through the election information hotline +372 631 6633.

AT THE POLLING PLACE

The voter is identified with an identity document (passport, ID card or driving licence).

After that, an official at the polling place makes a notation concerning the issuing of ballot paper to the voter in the electronic list of voters.

The voter receives a ballot paper against a signature on paper. Polling places have special signature forms for that.

The voter goes to the voting booth, where they write the number of their candidate on the ballot paper.

Before the folded ballot paper is dropped in the ballot box, the polling place official affixes a seal to the outside of the folded ballot paper.

ELECTION INFORMATION NOTICE

In the first week of October at the latest, the Ministry of the Interior will send an election information notice to all addresses where at least one person with the right to vote resides. Those who have made a relevant note in eesti.ee will receive this information by e-mail.

The election information notice contains general information on the right to vote as well as on the location of all polling places in the rural municipality or city. The notice is not a personal confirmation of the right to vote.

From this year, the election information notice will replace voter's card.

RIGHT TO VOTE

Voters who have attained 16 years of age and whose residence address has been entered in the population register have the right to vote in municipal council elections.

Besides the citizens of Estonia, the following persons can vote in local elections:

Citizens of other EU Member States residing in Estonia

Foreign citizens permanently residing in Estonia

Stateless persons permanently residing in Estonia

POLITICAL ADVERTISING

From this year, political outdoor advertising is allowed throughout the entire election period.

Political campaigning may also be carried out on the election day.

Polling places must remain strictly free of advertising.

I-VOTING

I-voting is possible on a computer by downloading the voting application and inserting the ID-card into the ID-card reader, or with mobile ID.

In order to ensure safe and smooth i-voting, please check your ID-card ceritificates and PINs, ID-card software, computer's operating system and anti-virus software updates first.

NB! It is possible to verify the arrival of your i-vote with the help of a smart device (smartphone, tablet computer) for 30 minutes after you cast your vote.