Veemajandus

VEEVARUSTUS

 

Ühisvee ja –kanalisatsiooniga tegeleb Anija vallas Osaühing Velko AV 

Teenuste hinnakiri on leitav OÜ Velko AV koduleheküljelt.                                 

PUURKAEVUD

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

puurkaevude ja -aukude kohta.
1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega, selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu projekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Puurkaevu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
3.1. Ehitusloa taotlus
3.2. puurkaevu/puuraugu rajamise taotlus;
3.3. puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastus;
3.4. puurkaevu või -augu projekt;
3.5. sanitaarkaitseala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutud.
Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa andmist puurkaevu või -augu rajamise taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa või kirjaliku nõusoleku väljastamisest.

4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

5. Puurkaevu või -augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
5.1. taotlus puurkaevu/ puuraugu kasutusele võtmiseks;
5.2. Keskkonnaregistri väljavõte rajatud puurkaevust või -august;
5.3. puurkaevu või -augu projekt;
5.4. tõend riigilõivu tasumise kohta;
5.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

Asjaajamisjuhendid ja vajalikud taotlused leiab ka Keskkonnaameti kodulehelt: http://keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Puurkaevude rajamise ja selleks vajalike avalduste kohta saab lisainfot küsida tel. 619 9022; 58 189 033 või evelin.kolbak@anija.ee, Evelin Kolbak keskkonnaspetsialist

Ehituslubade ja kasutuslubade taotluste kohta saab lisainfot küsida tel. 619 9017; 51 25 243 või viljo.leis@anija.ee, Viljo Leis ehitus- ja hankespetsialist

 

Taotlused:

Õigusaktid

  • Ehitusseadustik 
  • Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid