Veemajandus

VEEVARUSTUS

Ühisvee ja –kanalisatsiooniga tegeleb Anija vallas Raven OÜ

Teenuste hinnakiri on leitav Raven OÜ koduleheküljelt.                                 

 

PUURKAEVUD

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

puurkaevude ja -aukude kohta.
1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega, selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu projekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Kliimaministeeriumi kodulehelt.

3. Puurkaevu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
3.1. Ehitusloa taotlus
3.2. puurkaevu/puuraugu rajamise taotlus;
3.3. puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastus;
3.4. puurkaevu või -augu projekt;
3.5. sanitaarkaitseala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutud.
Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa andmist puurkaevu või -augu rajamise taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa või kirjaliku nõusoleku väljastamisest.

4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

5. Puurkaevu või -augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
5.1. taotlus puurkaevu/ puuraugu kasutusele võtmiseks;
5.2. Eesti Looduse infosüsteemi väljavõte rajatud puurkaevust või -august;
5.3. puurkaevu või -augu projekt;
5.4. tõend riigilõivu tasumise kohta;
5.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

Asjaajamisjuhendid ja vajalikud taotlused leiab ka Keskkonnaameti kodulehelt: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/vesi/salvkaevud-puurkaevud-ja-heitvesi

Olemasolevate puurkaevude andmed leiab: https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?type=artikkel&id=214457803

Puurkaevude rajamise ja selleks vajalike avalduste kohta saab lisainfot küsida tel. 58 189 033 või evelin.kolbak@anija.ee, Evelin Kolbak keskkonnaspetsialist

Ehituslubade ja kasutuslubade taotluste kohta saab lisainfot küsida tel. 51 25 243 või kalev.laast@anija.ee, Kalev Laast ehitus- ja hankespetsialist

 

SALVKAEVUD

Salvkaev on maapinnalähedasse põhjaveekihti kaevatud kaev vee võtmiseks, mille seinad on toestatud raketega.

Nõuded

Salvkaevu konstruktsioon peab:

  1. Tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest.
  2. Tagama salvkaevu vett andva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse ning nõutud veehulga läbilaskvuse;
  3. Välistama saastunud vee sissevoolu salvkaevuga avatavasse põhjaveekihti.
  4. Salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast ja maapind salvkaevu ümber peab olema võrreldes ümbritseva reljeefiga kõrgem, et oleks välistatud pinnavee ja maapinnalt pärineva vee kogunemine kaevu ümber ja selle sissevool kaevu.
  5. Salvkaev peab olema pealt kaetud, et vältida sademevee, kõrvaliste esemete ja elusolendite kaevu sattumist.
  6. Salvkaevu ümber tuleb rajada veelukk, mis välistab maapinnalt pärineva vee sissevoolu kaevu. Veelukk on salvkaevu ümber kaevatud kraav, mis on täidetud vettpidava materjaliga.
  7. Salvkaevu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid ja materjale, mis on ohutud nii keskkonnale kui ka inimese tervisele.

 

Dokumentide esitamine

Esita kohalikule omavalitsusele ehitusteatis salvkaevu rajamiseks või ümberehitamiseks või lammutamiseks koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega

Salvkaevu rajamiseks ning ümberehitamiseks või lammutamiseks ei ole nõutav hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba.

Salvkaevude kasutusele võtmisel pärast rajamist ja ümberehitamist esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.

Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist esita rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed Eesti Looduse infosüsteemi kandmiseks Keskkonnaameti üldkontaktile info@keskkonnaamet.ee

Pärast salvkaevu lammutamist peab salvkaevu lammutanud isik 10 tööpäeva jooksul esitama kohalikule omavalitsusele lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Kohalik omavalitsus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit, kes kannab lammutamise andmed Eesti Looduse infosüsteemi.

 

Olemasolevate salvkaevude andmete Eesti Looduse infosüsteemi kandmisega tegeleb Keskkonnaagentuur.

 

Taotlused:

Õigusaktid