Reovesi

21.12.23

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Anija vallas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud aladel võimalik liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga võttes ühendust ettevõttega Raven OÜ, tel 53428272 või info@ravenou.ee. Liitumise tingimused ja taotlus on leitav https://ravenou.ee/liitumine. Hinnakiri ja teenused on leitavad Raven OÜ veebileheküljelt

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 17 lõike 3 alusel on tarbimiskoha omanikul kohustus liituda olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt. Kui arendamiskavas ei ole liitumistähtaega märgitud, on kohustus liituda nelja aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 17 lõike 4 alusel ei ole tarbimiskoha omanikul käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud liitumiskohustust, kui reovee kogumine ja puhastamine on tagatud muul viisil, mis vastab veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul peab tarbimiskoha omanik tõendama, et tema reovee kogumine ja puhastamine vastab kehtestatud nõuetele ning taotlema Anija Vallavalitsuselt reovee kohtkäitlusluba.

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri 

Ühisvevärgi- ja kanalisatsiooni seadus