Sotsiaaltoetused

Taotlemine elektrooniliselt
Sisenege Anija valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

Otselingid toetuste taotlemise juurde:
Avaldus sünnitoetuse I ja II osa taotlemiseks
Matusetoetuse avaldus
Transporditeenuse avaldus

Sünnitoetus 
Sünnitoetust on õigus saada lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht alates sünnist on olnud katkematult Anija vald. Taotluse sünnitoetuse saamiseks võib esitada lapse ema või isa tingimusel, et mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik(ud) enne lapse sündi ja sünnitoetuse taotlemise ajal. 
Sünnitoetuse määr on kuni 800 eurot ühe lapse kohta.

Sünnitoetust makstakse kahes osas: 
1) 400 eurot pärast lapse sünni registreerimist, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistris on enne lapse sündi Anija vald;
2) 200 eurot pärast lapse sünni registreerimist, kui ainult ühe vanema elukoht rahvastikuregistris on enne lapse sündi Anija vald;
3) 400 eurot pärast lapse ühe aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanikud lapse sünnile järgneva aasta 1. jaanuari seisuga; 
4) 200 eurot pärast lapse ühe aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanikud lapse sünnile järgneva aasta 1. jaanuari seisuga.

Sünnitoetuse saamiseks esitab lapsevanem kirjaliku või elektroonse taotluse kolme kuu jooksul arvates lapse sünnist ja lapse aastaseks saamisest. 

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

Erakorraline toetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetus eraldatakse majanduslikesse raskustesse sattunud isikutele või peredele ootamatute elusündmuste korral (nt tulekahju, loodusõnnetus, erakorralise abivahendi soetamine jm). Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Toetuse suuruseks on kuni 350 eurot. Toetus makstakse välja taotleja või tema poolt määratud isiku pangaarvele. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku arvele teenuste osutamise eest.

Hooldajatoetus
Toetust on õigus taotleda vallavalitsuse korraldusega määratud puudega lapse või täisealise isiku hooldajal. Toetust võib maksta perekonna ühele liikmele: kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest; täisealise puudega isiku hooldamise eest juhul, kui puudega isiku tegelik hooldusvajadus saab tema pereliikmete poolt osutatava abi näol täielikult kaetud; puudega täisealise isiku tööl käivale hooldajale juhul kui hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on võimalik puudega isikut ka hooldaja töötamise korral vajalikul määral hooldada ning kui hooldaja töö seda võimaldab. Ühele hooldajale võib määrata ja maksta toetust kuni kahe puudega lapse hooldamise eest või kahe täisealise puudega isiku hooldamise eest. Toetust ei maksta isikule: kes oma puudest tulenevalt pole ise võimeline kõrvalise abita toime tulema; kes õpib statsionaarses õppevormis (õpilased ja üliõpilased); juhtudel, kui puudega lapse või täisealise isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste toetavate teenuste või toetuste osutamisega. Toetuse määramisest võib keelduda kui taotleja pole täitnud oma hooldajakohustusi, mis on faktiliselt leidnud tõendamist või hooldusvajadusega isikule on võimalik osutada teisi teenuseid. Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja arvestatava kuu 25. kuupäevaks. Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust. Toetuse saaja on kohustatud kirjalikult teatama spetsialistile tööle asumisest ja kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise lõpetamist või toetuse suuruse muutmist 10 päeva jooksul asjaolude ilmnemisest. Mittetöötava hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Anija vald. Hooldajatoetuse suurus on:
-madalama hooldusvajadusega puudega lapse ja täiskasvanu hooldamise eest 40 eurot kuus;
-kõrgema hooldusvajadusega puudega lapse ja täiskasvanu hooldamise eest 60 eurot kuus.

Igapäevase toimetuleku soodustamise toetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetus eraldatakse ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et tagada pere toimetulek. Nimetatud toetust võib maksta eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks ja erandjuhul eluaseme teenuste eest tasumiseks. Toetust on võimalik taotleda kuni 3 korda aastas. Toetust saavad taotleda järgmised sihtrühmad: - puudega isik; - rahvapensioni saav ja ilma seadusjärgsete ülalpidajateta (perekonnaseaduse järgi) eakas või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülal pidama oma vanemat; - vanglast vabanenu; - asenduskodust või hooldusperest ellu astunud noor; - pikaajaline töötukassas arvel olev tööotsija või töötu; - paljulapseline pere; - puudelapsega pere; - puuduva või osalise töövõimega isik, kes ei tööta; - muu isik, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla vallavolikogu poolt kinnitatud toimetulekupiiri. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Toetuse suuruseks on kuni 65 eurot. Toetus makstakse välja taotleja või tema poolt määratud isiku pangaarvele. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku arvele teenuste osutamise eest.

Koolitoetus
Toetust saavad taotleda kaks korda aastas riskipered (paljulapseline pere, kus on vähemalt kolm alla 18-aastast päevases õppevormis õppivat last; puudelapse pere; üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus) lastele koolitarvete, riiete ja jalanõude ostmiseks, samuti õpilase õpilaskodu või ühiselamu üüri tasumiseks. Toetus makstakse välja õpilaskodu või ühiselamu pidajale arve alusel. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Toetuse suuruseks on kuni 35 eurot ühe kooliskäiva lapse kohta. Toetus makstakse välja sularahas kassast, taotleja isiklikule pangaarvele või kinkepakina. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku pangaarvele.

Küttetoetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetust on õigus taotleda riskirühma isikul, riskiperel ning töövõime kaotusega isikul, kes ei ole võimeline töötama. Toetust on võimalik taotleda üks kord aastas. Küttetoetuse suurus on kuni 65 eurot.

Laagritoetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetust on võimalik taotleda 1 kord aastas laste-, noorte- või töölaagri tuusiku osaliseks kompenseerimiseks. Toetust saavad taotleda järgmised sihtrühmad: -paljulapseline pere, kus on vähemalt kolm alla 18-aastast päevases õppevormis õppivat last; -puudelapse pere; -üksikvanemaga pere, (kellel puudub teise vanema toetus) -eestkostepere; -kasupere. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Toetuse suuruseks on kuni 35 eurot ühe lapse kohta. Toetus makstakse välja taotleja või tema poolt määratud isiku pangaarvele. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku arvele teenuste osutamise eest.

Laste toitlustamise toetus
Kõigile Anija valla koolides (Aegviidu põhikool, Alavere põhikool ja Kehra gümnaasium) õppivatele 1.- 12. klassi õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna. Lisaks makstakse laste toitlustamise toetust sotsiaaltoetusena lasteaias käivatele lastele, põhikooli õpilastele pikapäevarühmas või õpilaskodus, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilastele. Toetus määratakse kuni kuueks kuuks. Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetust saavad taotleda järgmised sihtrühmad: - puudega lapsega või last kasvatav puudega isik; - paljulapseline pere, kus on vähemalt kolm alla 18-aastast päevases õppevormis õppivat last; - üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Vajadusel võib toetuse taotlejaks olla ka kolmas isik (hooldaja, õpetaja, sotsiaaltöötaja vms). Toetus makstakse välja laste-, õppe- või toitlustusasutusele.

Matusetoetus
Matusetoetust makstakse Anija vallas elanud isiku surma korral isikule, kes korraldab matused ja katab sellega kaasnevad kulud. Erandjuhtudel saavad Anija valla registris olevad matusekorraldajad toetust ka siis kui surnu elukoht oli teises omavalitsuses või kui surnul puudus elukoht ja matusekorraldaja ei ole saanud matusetoetust teisest omavalitsusest. Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille alusel kantakse matusetoetus 250 eurot avaldaja poolt näidatud arvele või matuseteenuse pakkujale.

Tervisetoetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetust on võimalik taotleda 1 kord aastas ja puudelapsega perel 4 korda aastas. Toetust saavad taotleda järgmised sihtrühmad: - puudega isik; - rahvapensioni saav ja ilma seadusjärgsete ülalpidajateta (perekonnaseaduse järgi) eakas või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülal pidama oma vanemat; - vanglast vabanenu; - asenduskodust või hooldusperest ellu astunud noor; - pikaajaline töötukassas arvel olev tööotsija või töötu; - paljulapseline pere; - puudelapsega pere; - puuduva või osalise töövõimega isik, kes ei tööta; - muu isik, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla vallavolikogu poolt kinnitatud toimetulekupiiri. Toetust makstakse prillide, ravikulude või abivahendite ostmise, rentimise osaliseks kompenseerimiseks. Erandjuhul saab toetust puudega isik ka ravimite kompenseerimiseks, kui selleks kulunud summa ühes kalendriaastas ületab aastas makstava puudetoetuse summa. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Toetuse suuruseks on kuni 35 eurot. Toetus makstakse välja taotleja või tema poolt määratud isiku pangaarvele. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku arvele teenuste osutamise eest.

Toimetulekutoetus 2024
Toimetulekutoetus on riigi ajutine abimeede puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetus on mõeldud katma minimaalsed tarbimiskulud toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.

T
oimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus,  igale alaealisele liikmele 240 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale täisealisele liikmele 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega: 1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; 2) esimese ja teise astme alanevad ja ülenevad sugulased; 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Isiku tegelikuks elukohaks on: 1) rahvastikuregistrisse kantud elukoht; 2) rahvastikuregistrisse kantud lisa-aadressi järgne elukoht; 3) rahvastikuregistrisse kantud viibimiskoht või 4) muu elukoht.

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Taotluses märgib taotleja arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodi või sünniaja ja sotsiaalse seisundi. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga. Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad: 1) eluruumi kasutamise õigust – need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel; 2) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise korral esitab taotleja lisaks kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed: 1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; 2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses.

Kui toimetulekutoetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige hakkab saama töist sissetulekut ning enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul määratud toimetulekutoetus, mille arvestamisel ei võetud arvesse töist sissetulekut, ei arvata töise sissetuleku saamisele vahetult järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka:

1) kahel kuul 100 protsenti töisest sissetulekust ja
2) seejärel neljal kuul 50 protsenti töisest sissetulekust.

Toimetulekutoetuse arvestamisel lähevad arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:
1) üür;
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
8) majapidamisgaasi maksumus;
9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
10) hoonekindlustuse kulu;
11) olmejäätmete veo tasu;
12)  eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset.

Kohaliku omavalitsuse üksusel on kehtestatud toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise. Sarnaselt üürikulude arvesse võtmisega toimetulekutoetuse arvestamisel, ei pruugi ka eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse koos intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse maksega saada eluasemekulude hulgas arvesse võtta täies ulatuses, vaid osaliselt.
• Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse arvelt.
• Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.
• Üüri ei võeta toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui üürijaks ja üürnikuks on omavahel abielus olevad isikud või esimese ja teise astme alanevad ja ülenevad sugulased.
• Maamaksukulu ei võeta toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse, kui taotleja on maamaksu tasumisest täielikult või osaliselt vabastatud maamaksuseaduse § 11 alusel.
Toimetulekutoetuse võib jätta määramata või vähendada määratavat toimetulekutoetuse summat, kui: 1) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi täiskoormusega ega viibi akadeemilisel puhkusel;

2) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega ole Eesti Töötukassas töötu või tööotsijana registreeritud;
3) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on Eesti Töötukassas töötuna registreeritud, kuid on ilma mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tööotsimiskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst;
4) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse pakutud sobivast tööst;
5) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavast iseseisvat toimetulekut soodustavast sotsiaalteenusest;
6) toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel
või muul abi vajaval alaneval või üleneval sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus saada elatist, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
7) kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
8) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul muul viisil püüdnud enda ja oma perekonna materiaalset olukorda parandada. Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõikide dokumentide esitamist.

Transporditoetus
Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on toimetulekupiir, mis arvestatakse ühe pereliikme kohta pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast. Aastal 2024 on miinimumpalk 820 eurot, pool sellest on 410 eurot. Toetust on võimalik taotleda kuni 4 korda aastas. Toetust saavad taotleda järgmised sihtrühmad: - puudega isik; - rahvapensioni saav ja ilma seadusjärgsete ülalpidajateta (perekonnaseaduse järgi) eakas või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülal pidama oma vanemat; - vanglast vabanenu; - asenduskodust või hooldusperest ellu astunud noor; - pikaajaline töötukassas arvel olev tööotsija või töötu; - paljulapseline pere; - puudelapsega pere; - puuduva või osalise töövõimega isik, kes ei tööta; - muu isik, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla vallavolikogu poolt kinnitatud toimetulekupiiri. Toetust eraldatakse isikutele või peredele kes ei saa raviasutusse sõita ühistranspordiga ja peavad selleks kasutama taksoteenust või muud transporditeenust. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, millele lisab sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon või vallavalitsus ja kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Toetuse suuruseks on kuni 35 eurot. Toetus makstakse välja taotleja või tema poolt määratud isiku pangaarvele. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda taotleja poolt esitatud juriidilise või füüsilise isiku arvele teenuste osutamise eest.

Sünnipäevatoetus
Eakatele vanuses 70, 75, 80, 85, 90 ja 95 aastat saadetakse vallavalitsuse õnnitluskaart koju posti teel. 100. eluaasta täitumisel on toetus 100 eurot koos kingitusega (avaldust ei pea esitama).