Kehras Metsa põik 2 kuuride lammutamine

PROJEKTI RAHASTAMINE: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Meede: RE.5.5 Ehitus

Taotlusvoor: Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele 2023 - 02.05.2023-12.05.2023

Valdkond, millesse projekt panustab: RE.5.5.1 Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetus

 

PROJEKTI EESMÄRK: Hooned lammutatakse, kuna on täielikult amortiseerunud ning tänapäeva nõudmistele mittevastavad. Tegemist on puidust kandekonstruktsioonidega ehitistega, millel vundament puudub.

 

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG: 01.08.2023 - 31.10.2023

 

PROJEKTI MAKSUMUS:

Kogumaksumus              18 924,41

Abikõlbliku kulu summa 13 246,41

Valla eelarve                       5 678,00

Aegviidu Mesitaru lasteaia hoone energiatõhusaks muutmine

PROJEKTI RAHASTAMINE:

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (III voor)

PROJEKTI EESMÄRK:

Projekti tulemuseks on hoone energiaklass C. Hoone renoveeritakse energiatõhusamaks, tänapäevasemaks ja paraneb sisekliima. Väheneb energiatarbimine, hoone on viidud üle elektriküttelt maaküttele. Elektritarbimise vähendamiseks teostatakse välispiirete soojustamine, maasoojuspumba paigaldamine, elektriboilerite demonteerimine ning maasoojuspumbal baseeruva sooja tarbevee süsteemi väljaehitamine, aknatihendite või akende vahetus, päikesekaitsekilede paigaldus ning paigaldatakse LED-valgustid ja kulujälgimis süsteem.

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG:

28.06.2022 - 28.06.2024

PROJEKTI TULEMUS:

Aegviidu Mesitaru Lasteaia hoone on ehitatud 1996. aastal ja vajab rekonstrueerimist, sest hoonel on seinte soojustus alla vajunud, aknad lasevad külma läbi ning hoonel on energiakulukas elektriküte. Ehitustööde käigus hoone soojustatakse ja viiakse üle maaküttesüsteemidele. Rekonstrueerimisel muutub hoone energiasäästlikumaks ja soojapidavaks ning paraneb sisekliima nii lastele kui töötajatele. Projekti tulemusena saab hoone energiaklassi C.

PROJEKTI MAKSUMUS:

Kogumaksumus                              1 044 000,00
Abikõlbliku kulu summa               909 261,00
Taotletav toetuse summa           554 649,21
Omafinantseeringu summa        354 611,79

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

 

Projekti peamised tegevussuunad:

 • Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks
  • varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;
  • väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;
  • olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
  • integreeritud teenuste arendamine ja disain.
 • Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine
  • koolitusprogrammi väljatöötamine;
  • spetsialistide koolitamine ja õppereisid.
 • Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule.

 

 

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

 

 

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee, 5096324

Anija valla kontaktisik: Tiina Silem, haridus- ja kultuurijuht, tiina.silem@anija.ee, 53015837

Lasteaed Lastetare hoone ehitus

PROJEKTI RAHASTAMINE:

Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine

PROJEKTI EESMÄRK:

Projekti eesmärgiks on ülemaailmsete kliimamuutustega kohanemine ja omapoolne panustamine keskkonna- ja kliimasõbraliku elukeskkonna tagamisse. Eesmärgini jõudmiseks on planeeritud ehitada ühe uue liginullenergiahoone ning lammutada kaks madala energiamärgise ja suure energiakuluga hoonet.

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG:

15.04.2021 - 31.01.2023

PROJEKTI TULEMUS:

Anija valla munitsipaallasteaia Anija Valla Lasteaiad kuuluvale Lastetare hoone ehitusega rajatakse valla keskusesse Kehra linna läbimõeldud, jätkusuutlik ja energiasäästlik liginullenergiahoone, kus on võimalik tagada kvaliteetne kodu lähedane koolieelne alusharidus, lapsehoiuteenus ja kaasaegsed töötingimused tänapäevases lasteaias. Praegune Lastetare maja lammutatakse. Lisaks lammutatakse Aegviidu alevis Tamme tn 13 vallale kuuluv praegu kasutuses olev amortiseerunud kolme korteriga maja.

PROJEKTI MAKSUMUS:

Kogumaksumus                           3 022 455,15
Taotletav toetuse summa           1 026 000,00
Omafinantseeringu summa        1 996 455,15

 

Kehra-Anija Kergliiklustee

PROJEKTI RAHASTAMINE:

Transpordi- ja energiataristu investeeringud

PROJEKTI EESMÄRK:
Projekti eesmärgiks on võimaldada Anija valla Kehra küla, Paasiku küla, Kuusemäe küla ja Anija küla elanikele jalgsi või jalgrattaga ligipääs Kehra linnas asuvatele teenustele, töökohtadele ja rongipeatusele. Samuti tekib Kehra linna piirkonna (ca 3500 inimest) elanikele ohutu võimalus mööda jalgratta- ja jalgteed jõuda Anija mõisa ja ettevõteteni neis külades.

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG:
18.04.2022 kuni 17.04.2024.

PROJEKTI TULEMUS:
Projekti raames rajatakse 5,50 kilomeetri pikkune jalgratta- või jalgtee ehitatakse Harju maakonda, Anija valda, Kehra linna ja Anija küla vahele.

PROJEKTI MAKSUMUS:
Kogumaksumus                            1 090 791,24 €
Toetus 24,11%                                 263 060,76 €
Omafinantseering 75,89%             827 730,48 €

Alavere pargi taasrajamine

PROJEKTI RAHASTAMINE:

Elukeskkonna arendamine

PROJEKTI EESMÄRK:

Projektiga taasrajatakse Alavere parki elukeskkonda täiustav multifunktsionaalne vabas õhus aja veetmise ala igas vanuses elanikele ja piirkonda külastajatele. Endisesse mõisaparki rajatakse jalgteede võrgustik jalutamiseks, tervisejooksuks ja suusatamiseks, luuakse vaatega puhke koht, mängualad ja avalike ürituste korraldamise koht, mida talvel kasutada uisuväljakuna.

PROJEKTI LÄBIVIIMISE AEG:

01.07.2022 – 01.06.2024

PROJEKTI TULEMUS:
1. Freespurukattega kergliiklustee laiusega 2,5 meetrit, kokku ca 213 meetrit
2. Valgustatud freespurukattega lava ja liuväljaku ala ca 600m2 ja juurdepääsutee. See võimaldab korraldada külaplatsil üritusi ja kutsuda esinejaid, kes vajavad lava või kasutada tantsuplatsina. Samuti saab platsil läbi viia rühmatrenne ja talvel muuta see valgustatud uisuväljakuks.
3. Saepurukatendiga tee laiusega 2 meetrit, kokku 1056 meetrit jalutamiseks, tervisejooksuks, suusatamiseks. Suusaradade ja kõndimise radade kõrvuti mahtumiseks on teekoridor laiusega 5 meetrit.
4. Jalakäijate puitsild (ca 2 meetrit lai ja 15 meetrit pikk), mis seob jalgteede võrgustiku ja pakub vaadet Alavere tiigile, silla juurde on ettenähtud ka puhkekoht (paigaldatakse pink ja prügikast). Sild mõjub kujundava elemendina ja on projekteeritud ajaloolise mõisapargi silla stiilis (foto 20. sajandist, detailplaneeringu seletuskirjas lk 15). Jalgteede võrgustikus on lisaks 2 purret (ca 1,6 meetrit lai ja 3 meetrit pikk). Kaunis vaatega sild võib saada fotograafia huvilistele sihtkohaks ja on perspektiivselt loodusturismi edendava funktisooniga.
5. Mänguala 1, kolm atraktsiooni (ronimisköis-kiik, 25m slackline ja hüppekändude rada).
6. Mänguala 2, kus on välimalelaua komplekt, mis toimib ka istumise või piknikukohana.
Projekti käigus muutub ligipääs supluskohale ja kalastuskohale märkimisväärselt paremaks, saab tulla ohutult läbi ilusa pargi. Praegu minnakse peamisest elamupiirkonnast supluskohta pigem ringiga ja osaliselt mööda autoteed. 

Kokkuvõttes muutub endine mõisapark taas inimestele elukeskkonna kauniks osaks, mis pakub mitmeid võimalusi aktiivseks aja veetmiseks edendades vaimset ja füüsilist tervist ning soodustades turismi ja RMK matkaraja kasutamist. 

PROJEKTI MAKSUMUS:
Kogumaksumus                                          134 478,83
Taotletav toetuse summa                         79 988,00
Omafinantseeringu summa                      54490,83