Kodanikukaitse

Ida-Harju  piirkonnavanem - Ivo Roosimägi
 
Telefon: 612 4637, 522 9016
 
 
 
 
Ida-Harju  piirkonnapolitseinik - Kristo Tamsalu
 
Telefon: 612 4670, 530 26105
 
 
Ida-Harju konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik - Jaana Kuuspalu 
 
Telefon: 612 5562, 533 59346
 
 

 

NB! Ida-Harju konstaablijaoskonna vastuvõtuaegade kaotamisega antakse inimestele võimalus probleemi korral oma konstaabliga ise ühendust võtta ja määrata endale sobiv aeg kohtumiseks.

Lauatelefonidele helistades tuleb arvestada, et nii konstaablid kui komissar töötavad suure osa ajast kontorist väljas ning kiire probleemiga saab ikkagi ja alati ühendust hädaabinumbril 112 või politsei infotelefonilt 612 3000, kes siis kas võtab vastu teate, mille edastab konstaablile või komissarile, ühendab konstaabliga või saadab kohale patrulli, operatiivgrupi.
 

 

 

 

Ohvriabi info

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?

Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui Sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning Sa ei tea, kelle käest abi saada.

 

Mida ohvriabi Sulle pakub?

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajad Sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on Sul võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline, et Sa teaksid, milliseid on Sinu õigused, mida Sinu ja Su andmetega tehakse, millised on Su võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka Sinu lähedased.

 

Milliseid teenuseid ja toetusi on Sul ohvriabist võimalik saada? 

Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid Sulle kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

 

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

 

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

 

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astuda.

Me oleme Sinu jaoks olemas!

 

Ohvriabitöötajad Ida-Harju konstaablijaoskond (P.Pinna 4, Tallinn )

Ellen Müürsepp, 5305 1959, e-post ellen.muursepp@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tatjana Kutõrev, 5197 9433, e-post Tatjana.Kutorev@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

     

 

 

KRIISI- OLUKORDADEKS VALMISTUMINE KOOS PERE JA KOGUKONNAGA